شكست محرك اوليه براي موفقيت

خطا يك فرصت با ارزش يادگيري در اختيار شما قرار مي دهد و بايد به عنوان خوني حياتي در رگهاي موفقيت به آن نگاه كرد همچنين بيشتر افراد از اين متنفرند كه شكست خورده شناخته شوند و دوست دارند يك انسان موفق شناخته شوند. بسياري از بزرگترين افراد موفق از طريق همين ظاهراً شكست ها به اين موقعيت رسيده اند. موفقيت هميشه مديون شكست هاست. خطا اغلب نتيجه يك بدفهمي از چيزي است كه وجود دارد و مورد توجه قرار نگرفته است و اين همان چيزي است كه بعد از شكست افراد متوجه آن مي شوند.

 

بين يك شكست شرافتمندانه و يك شكست احمقانه تفاوت قائل شويد

ديويد پوتراك يكي از مديران شركت چارلز اسكواب مي گويد. اين عقيده كه بگوييم خطا و اشتباه خوب است خنده دار است. من نمي خواهم داخل شركت به دنبال افرادي بگردم كه اشتباه كرده اند و به آنها جايزه بدهم. ولي اينجا در شركت اسكواب ما بين يك اشتباه احمقانه و يك خطاي شرفتمندانه تفاوت قائل هستيم.

چارلز اسكواب يك سري معيار براي تعريف يك خطاي شرافتمندانه دارد. خطاي شرافتمندانه زماني اتفاق مي افتد كه:

شما يك نقشه خوب داريد و مي دانيد چه مي كنيد و به هر مرحله از كار به دقت انديشيده ايد و در همه كارها ديسيپلين مديريتي كافي بكار برده ايد و اگر به عقب برگرديد و به كارهايي كه انجام داده ايد يك بازنگري داشته باشيد نتيجه اين باشد كه همة كارها با با فكر و تدبير انجام شده است.
آيا شما براي روبرو شدن با خطاي احتمالي برنامه داشته ايد و آيا اين برنامه بايد اجرا مي شده است.
لازم است كه از خود بپرسيد و بدنبال آن باشيد كه با آموختن از تجربه جديد قدرتمند تر و چالاكتر باشيد.
مؤسسه چارلز اسكواب اشتباهات و درسهايي را كه از اين اشتباهات آموخته است به صورت مقاله منتشر كرده است. آنها همچنين يك تابلو از نوع آوري هايي كه به شكست منتهي شده است به همراه يك نوار ويديويي براي راهنمايي كارمندان تهيه كرده اند. و هر سال در جشن noble failure رسماً به نمايش مي گذارند. و افرادي كه در مراسم شركت دارند راه حل هاي ممكن را پيشنهاد مي دهند. سپس بهترين پيشنهاد ها انتخاب و سپس اصلاح مي شود.

 

جلوگيري از شكست

شكست يك تصادف نيست بلكه نتيجه فعل و انفعالات داخلي يك سيستم است. كه يك ساختار و يك ترتيب دارد. براي جلوگيري از شكست به يك موقعيت كه در برابر آن قرار مي گيريد بايد با تمام اجزاي آن بنگريد و تحليل كنيد كه هر يك از اين اجزاء چگونه عمل مي كنند آيا به نفع شما عمل مي كنند يا به ضرر شما براي اين منظور مي توانيد از NLP استفاده كنيد كه به شما مي آموزد به صورت ناخودآگاه به همه چيز نگاه سيستماتيك پيدا كنيد. اين موقعيت شامل افراد و يك ترتيب رخداد ، افكار ، احساسها ، اعمال و فعل انفعالات است. حتي خود شما هم جزء آن هستيد. پس بايد به همه اينها توجه كنيد همينكه متوجه شديد سيستم براي شما كار مي كند يا بر ضد شما اين ابزار را در اختيار داريد تا در آينده شرايط متفاوتي را بسازيد. پس مي توانيد از اشتباه دوباره جلوگيري كنيد.