«خلاقیت» برای ایجاد روابط بهتر

یکی از ارزشمندترین راه های استفاده از خلاقیت، بکار بردن آن برای بهبود روابط است. زیرا انسان ها در سطوحی بیشمار وگوناگون، در برابر پذیرش امواج طیف یکدیگر، بویژه نسبت به انگاره ها وقالب های فکری که درباره یکدیگر در سر دارند حساس و پذیرا هستند. در واقع، همین اندیشه ها وگرایش های نهفته است که روابط موفق یا ناموفق ما را می سازد. در رابطه عزت نفس با خلاقیت نیز مانند هرچیز دیگر، دقیقا همان چیزی را به دست می آوریم که به آن اعتقاد داریم و باور ماست، مگر اینکه از ژرف ترین سطح وجودمان رابطه ای درست و دلخواه را بطلبیم. مردمانی که با آنها در رابطه ایم همواره چون آینه، بازتاب اعتقادات خود ما هستند و ما نیز چون آینه، بازتاب باورهای آنها هستیم. پس می توان روابط را از قدرتمندترین ابزار رشد وکمال خود دانست.