از نو کودک شو!

از نو کودک شو تا خلاق باشی. همه کودکان خلاق اند. خلاقیت به آزادی نیاز دارد- آزادی از ذهن،دانش،تعصبات و پیشداوری ها. آدم خلاق کسی است که نو را امتحان می کند. آدم خلاق ربات یا آدم واره نیست. ربات ها هرگز خلاق نیستند، از آنها فقط کارهای تکراری سر می زند.

بنابراین دوباره کودک شو- و تعجب می کنی که همه بچه ها خلاق اند. همه بچه ها، هر کجا که به دنیا آمده باشند، خلاق اند- این ما هستیم که راه خلاقیت آنان را سد می کنیم. ما خلاقیت آنها را خرد و نابود می کنیم، زیر پا له می کنیم و بعد شروع می کنیم راه صحیح انجام کارها را به آنها آموزش می دهیم.

فراموش نکن که افراد خلاق همیشه سعی دارند راههای عوضی را امتحان کنند. اگر همیشه راه درست را بروی، هرگز خلاق نخواهی بود، زیرا «راه صحیح» یعنی راه کشف شده توسط دیگران. و با کمک راه صحیح، البته قادری چیزی بسازی و یک تولید کننده، یک تهیه کننده یا تکنسین شوی، اما هرگز آفریننده یا پدید آورنده نخواهی بود!


اشو - کتاب خلاقیت