هفت اصل خلاقیت داوینچی

داوینچی، هفت اصل برای خلاقیت دارد...

۱) کنجکاوی : کنجکاوی سیر نشدنی در برخورد با زندگی و تلاش بی‌امان برای یادگیری مستمر

۲) تجربه اندوزی : تعهد و آزمودن دانش از طریق تجربه ، مداومت و میل به درس گرفتن از اشتباهات

۳) تقویت حواس : پالایش پیوسته‌ی حواس و به خصوص حس بینایی به منظور جان بخشیدن به تجربه

۴) توجه به ناشناخته‌ها : توجه به روبه رو شدن با الهامات ، پیچیدگی‌ها و تردیدها

۵) نگرش سیستمی : تعادل علم و هنر، منطق و تصور

۶) توجه به جسم : پرورش زیبایی، وقار، مهارت، آمادگی جسمانی و حالت

۷) تفکر مرتبط : توجه به ارتباط متقابل میان همه اشیا و پدیده‌ها