10 راه كسب موفقيت در كنكور و دانشگاه

1ــ محيط، محيط، ...

اگر درس خواندن شما جدي باشد مطمئن باشيد كه محلي دور از حواس پرتي و آرام مي يابيد. با هم اتاقي هاي خود صحبت كنيد تا اوقاتي در سكوت و آرامش داشته باشيد يا از كتابخانه، اتاق مطالعه و يا از يك كلاس خالي و آرام استفاده كنيد.

2ــ عادت كنيد كه هر روز مطالعه كنيد

از نشستهايي كه هر شب وقتتان را پر مي كند و مهماني هايي كه سعي مي كنيد اخبار و اطلاعات بي ثمر زيادي را به خاطر بسپاريد، اجتناب كنيد. هر روز زماني را صرف مطالعه كنيد و مي توانيد در اوج مطالعه، زماني نيز براي شوخي داشته باشيد.

3ــ به خودتان كمك كنيد! در خارج از محدوده تحقيق كنيد و الويت بندي تان را اصلاح كنيد

چه شما دانش آموز آ و چه دانش آموز ب باشيد، مي توانيد مهارتهاي يادگيري تان را تقويت كنيد. مهارتهاي يادگيري خود را با مهارتهاي يادگيري دانشگاهي تطبيق دهيد. سعي كنيد استادان و دستياران آنها را بشناسيد. در مورد رشته تان بررسي كنيد، آيا راهنماي مطالعه يا مركزي براي كمك به انتخاب رشته وجود دارد؟ آيا وب سايتي براي موضوع رشته تان وجود دارد؟ اين همچنين روشي براي انتخاب حرفه و شغل مناسب آينده به سبك علمي است.

4ــ يادداشت كردن

تاريخهاي مهم را به خاطر آوريد. تاريخهاي معين شده براي امتحان يا مأموريت را به خاطر آوريد. برنامه ريزي روزانه سبب سازماندهي زندگي مي شود. يك پيشنهاد خوب اين است كه تقويم ديواري داراي تاريخهاي مهم را داشته باشيم.

5ــ كسب انرژي با خوردن، ورزش و خواب كافي

نفهميديد؟ به زحمت بياد مي آوريد؟ فهم و حافظه تان تحت فشار استرس و خستگي است؟

زماني كه گرسنه، عصبي يا مغزتان خسته است، نمي توانيد با انرژي كافي كار كنيد.

درست خوردن، ورزش و خواب كافي در طي امتحان بسيار مهم است.

6ــ تيز و زيرك باشيد، آماده كردن و خوب انجام دادن تكاليف درسي

به كلاس نرفتن و يا اصطلاحاً از كلاس خود زدن، عادت نكنيد. نوشته هاي ديگري را چون محتواي خوبي دارد، بعنوان كنفرانس خود ارائه ندهيد. در كلاس، به نكات مهم و مثالها بيشتر دقت كنيد. از اول تا آخر مطلب در كلاس بمانيد اين كار مطمئناً در زمان امتحان كمك زيادي به شما مي كند. بعد از كنفرانس ديگران، سؤال كنيد. ساعتي را به دفتر استادان يا دستياران آنها برويد و براي درك بهتر مطالب يادگرفته قبلي، كمك بخواهيد. بهتر است شب قبل از امتحان به جاي اينكه صرفاً مطالب را بخوانيد از استاد خود كمك بگيريد.

7ــ كنفرانسها و كمك درسيها: اصطلاح تصوير بزرگ چيست؟

برخي از دانشجويان ناموفق روش «از بر كردن مطالب» را برمي گزينند. يادگيري در دانشگاه مستلزم اين است كه درك كنيم چگونه كليه اطلاعات بصورت تصوير بزرگ بهمديگر مرتبط است. از خلاصه مطالب، جداول متن، سرفصلها و عناوين ريزتر براي سازماندهي اطلاعات هر يك از دروس استفاده كنيد. هر روز از خود سؤال كنيد «هدف از خواندن جزئيات و تفاصيل چيست؟» و «جزئيات در كجاي تصوير بزرگ جاي دارد؟»

8ــ نكات و مطالبي را مد نظر داشته باشيد تا توسط آنها اطلاعات كليدي و مهم را به خاطر آوريد

با روشي مشخص فهم مطالب و آموزه ها را به تسخير خود درآوريد. ساختن مثال، ايجاد مقايسه هاي منطقي، تهيه خلاصه از متن، شناختن كلمات كليدي، مشخص كردن موضوعهاي اصلي و يا اضافه كردن اطلاعات حاشيه اي از جمله روشهاي به تسخير گرفتن مطالب در حافظه و به ياد آوردن آنها در امتحان است. خلاق باشيد و منظور سؤال را آنچه فهميده ايد بيان كنيد. بدانيد كه در سر جلسه امتحان شما هم مانند بقيه هستيد و دليلي ندارد كه از آن وحشت داشته باشيد.

9ــ فكر مي كنيد آيا نكات كليدي را در هنگام امتحان به خاطر خواهيد آورد؟ پس ثابت كنيد

مهم نيست كه قبل از امتحان چگونه و چه مقدار مطالبي را خوب فهميده ايد، صرفنظر از برخي مطالب كه گاهي فراموش مي شود، مهم اين است كه مطمئن باشيد مي توانيد اطلاعات را به خوبي بياد آوريد. براي حصول اطمينان بيشتر، اگر امكان دارد از قبل امتحاني را بدون نگاه به عناوين كتاب براي خود ترتيب دهيد تا امتحان دادن را تمرين كنيد.

10ــ باهوش و زرنگ باشيد

نمرات خوب را به خاطر اشتباهات نوشتاري مثل بدتعبير كردن سؤال يا كم آوردن وقت امتحان از دست ندهيد.از ترفندهاي ويژه استفاده كنيد تا از عهده انواع متفاوت امتحان برآييد. همچنين نكات و راهنمايي هاي سؤالات را به دقت بخوانيد، ابتدا به سراغ سؤالات ساده تر رويد و براي سؤالات مشكل وقت كمتري صرف كنيد تا نمره بيشتري كسب كنيد و اعتماد به نفس شما كم نشود.