قصد بدون عمل و هیچ اتفاقی نمی افتد

قصد و اراده بازتاب تمایلات روحی است که در دنیای مادی نمود پیدا می کند. تنها راه تبدیل این تمایلات به حقایق قابل لمس و فیزیکی با عمل كردن به آنها امکان پذیر است. فقط قصد انجام کاری را داشتن منجر به انجام آن نمی شود. و در عين حال عمل کردن بدون یک هدف واضح و شفاف هم وقت تلف کردن است. و وقتی که این دو نیروی قدرتمند یعنی اراده و عمل به درستی با یکدیگر هماهنگ می شوند آنوقت است که لطف بی کران کائنات را درک خواهید کرد و از آن بهره مند خواهيد شد.

اراده و عمل مانند اتومبیل و سوخت آن هستند که به کمک آنها به سفری می روید که مقصد آن خلاقيت و تولید است. وقتی که برای خود مقصد را تعیین می کنید و آنچه برای رسیدن به آن لازم دارید دقیقاً برای خود مشخص می کنید و همچنین عمل کردن به مراحلي که از قبل مشخص كرده ايد موفقیت شما را حتمی خواهد كرد و هدف چاره ای ندارد جز اینکه تسلیم شما شود.

در زندگی خود بین این دو قدرت بزرگ تعادل ایجاد نمایید. اهداف فراوان و کم تحرکی و کم کاری دستور العملی برای ناکامی و ضعف و افسردگي است. و زیاد کار کردن بدون هدف مشخص به معناي هدر دادن انرژی و گیج زدن در میان موقعیت ها و پیشرفت هاست. با ایجاد تعادل میان این دو نیرو دانه های شادی، موفقیت و خلاقیت آبیاری می شوند و قوت می گیرند.

اکنون نوبت شماست که این دو ابر نیرو را تحت کنترل درآورید و پتانسیل نامحدود آن را به خدمت بگیرید. درست وقتی که پیامی شفاف که حاصل تعادل اهداف و عمل است به دنیای پیرامون خود می فرستید نیروهای کائنات در خدمت شما قرار خواهد گرفت. همین امروز پیام خود را بفرستید!