خلاقيت و كودكان

بچه ها توانايي هاي بي شماري از پروردگار هديه گرفته اند. و اين پديده در شعرهاي خيالي كه مي خوانند، به سادگي ديده مي شود. همچنين با قوه تخيلشان بازي مي كنند و با مواد و وسايل بي ارزش چيزهايي با مفهوم مي سازند. بچه ها به افكار و رفتار مخاطب خود اعتراض مي كنند و خلاصه اينكه در زندگي قابل اعتماد خود كه منحصر به فرد است، آزادند.

ما رشد عقلي و فكري داريم ولي به جاي آنكه براي تصويب و تأييد كارهايمان به درون خود توجه كنيم، به عالم خارج مي نگريم. اجازه مي دهيم مجلات به ما بگويند كه باسليقگي چيست و چگونه دكور منزلمان را بچينيم. به جاي آنكه موسيقي دروني مان را خلق كنيم به موزيك ديگران گوش مي دهيم. با نگاه به فرزندان در مي يابيم كه قدرت ابتكار هميشه براي آسان كردن كارها مي آيد. اما واقعيت اين است كه هنرمندانه مي توان در جريان تمرينات ابتكاري بچه ها قرار گرفت و همراهشان خلق و كشف كرد.

به عقب برگرديد تا آخرين باري كه فرزندتان نقاشي كشيده بود. در حالي كه آنها براي چسباندن نقاشي به ديوار، دست و پا مي زدند چه كار كرديد؟ آيا در حال حرف زدن با تلفن بوديد؟ آيا اگر كارهايي كه در آن موقع انجام مي داديد را ليست كنيد نگران مي شويد؟ يا بدتر، درباره آشفتگي كارهاي خود نگران مي شويد؟ غفلت و حواس پرتي هاي والديني كه مي توانستند از فرصتهاي طلايي بدست آمده استفاده كنند و به تصور اينكه بچه ها خرد و كوچكند و هنوز درك و فهم كافي ندارند، شانس خلاقيت را از فرزندان خود گرفته اند و وقت لازم را با آنها صرف نكردند.

وقتي خلاقيت مطرح مي شود بايد ياد بگيريد فرايند خلاقيت بدون نگراني از محصول خلاقيت حاصل مي شود بچه ها بطور طبيعي اين كار را انجام مي دهند. بچه ها مي توانند ساعتها نقاشي كنند و طوري مجذوب نقاشي شوند كه خود را كاملاً فراموش كنند. از آنها بخواهيد به شما بعنوان كسي كه 3 سر دارد نگاه كنند و نقاشي بكشند اين ايده اي است كه هرگز برايشان اتفاق نمي افتد ولي تمام خلاقيت خود را براي به تصوير كشيدن آن بكار مي بندند.

در نيمه دهه 1940، هنرمندي به نام جكسون پالاك از تكنيكي به نام «چكيدن و ريزش» استفاده كرد تا به هدف خلاقيتش برسد. به جاي اينكه از سه پايه نقاشي استفاده كند، پارچه مخصوص نقاشي اش را به ديوار يا كف اتاق چسباند و رنگ قوطي را بر آن پاشاند. به جاي استفاده از قلم مو، از چوب و ماله استفاده كرد. گاهي براي بدست آوردن شيوه رنگ زني خيلي غليظ، ماسه و شن يا مواد ناهماهنگ ديگر را به رنگ افزود. اين تكنيك به او اجازه داد تا روي عمل خلاقيت تمركز كند و به هنرمند اجازه رشد و خلاقيت دهد. تصور پالاك از جذب شدن در كار، ليست كردن و رسيدن به اين اهداف است: توجه واقعي به رنگها، بافت و تكنيك هايي كه استفاده شده است و توجه به آنچه آنها را لمس مي كنيد.

ممكن است فكر كنيد نقاشي كردن راحت است و تصميم بگيريد آن را بعنوان يك سرگرمي پيگيري كنيد. اما نقاشي غالباً يك سرگرمي خوب است. زماني را صرف كنيد و اثري را خلق و آن را به فرزند خود هديه كنيد تا براي هميشه از خلق اثر شگرف شما لذت ببرد.