پرورش ذهن براي موفقيت

در اين مقاله تمرينهايي ارائه مي شود كه اگر آنها را فرا گرفته روزانه به كار گيريد، شخص خوش بين و مثبتي خواهيد بود. هر چه بيشتر در اين راهها تأمل كنيد احساس بهتري خواهيد داشت و هر چه بيشتر تمرين كنيد سريعتر و راحتتر عمل خواهيد كرد. و به موفقيت نزديكتر مي شويد.

 

1_ درباره آينده فكر كنيد.

اولين و مهمترين تمريني كه مي توانيد داشته باشيد، جهت يابي براي آينده است تا بيشتر درباره آينده تان بدانيد. اين يكي از معمولترين صفات رهبران و انسانهاي موفق است خصوصاً مردان و زناني كه در كار، اجتماع يا زندگي شخصي مسئوليت بزرگ يا موقعيتي خاصي دارند.

نتايج تحقيقات بر روي 3300 رهبر مشخص شد كه آينده نگري يكي از صفات مشترك در آنها بوده است. رهبران ديد بهتري از آينده براي خود, خانواده و تشكيلاتشان دارند. انها در قله پيشرفت خود آينده ايده آلي را مي بينند. پس تلاش مي كنند تا آن آينده ايده آل را به يك واقعيت در حال و گذشته خود تبديل كند. رهبران موفق بيشترين زمان خود را به انديشه درباره آينده اختصاص مي دهند. مردم اينده نگر مي انديشند كه به كجا مي روند و آن را با موقعيت كنوني مقايسه مي كنند. همچنين به اين فكر مي كنند كه در آينده چه تغييراتي بايد و چه تغييراتي نبايد صورت گيرد.

متأسفانه شايد كمتر از 10 درصد از مردم آينده نگرند. اكثر مردم به يكي از اين موارد متمايلند: لذت آني, گذران روز و شب يا در مورد گذشته و اينكه چه اتفاقي افتاده است.

چگونه مي توانيد بگوييد آيا شخص آينده نگري هستيد يا نه؟ ساده است! با مطرح كردن اين سؤال از ديگران و حتي از خودتان كه زندگي شما در 5 سال آينده چگونه خواهد بود.

مردم آينده نگر يك پاسخ فوري براي اين سؤال دارند. آنها مي توانند بگويند در 5 سال آينده چه مي خواهند و چه كاري مي خواهند انجام دهند. آنها تصاوير ذهني روشني از كاري كه مي خواهند انجام دهند، درآمد، خانواده، نوع زندگي، سلامتي و سطح موفقيت در سالهاي پيش رو دارند.

مردم عادي بندرت به جزئيات آينده فكر مي كنند و آينده آنها تيره و مبهم است. اغلب اگر از آنها بخواهيد اهداف خود را شرح دهند، رنجور مي شوند.

در اين رابطه، نظم و ترتيب بسيار مهم است. مردم موفق تصور واضحي از اينكه كه هستند، چه مي خواهند و قصد بدست آوردن آن چه را مي خواهند، دارند. اما مردم ناموفق همواره سردرگم و بي اطمينان درباره آينده و اينكه كه هستند و چه مي خواهند و قصد رفتن به كجا دارند.

 

براي تمرين اينگونه عمل كنيد:

در كمال مطلوب پيوسته نتايج يا راه حلي براي هر مسئله در زندگي تصور كنيد. در اينجا براي سه تا پنج سال آينده يا حتي بيشتر برنامه ريزي مي كنيد و اين باعث مي شود. يك تصوير ذهني از نوع زندگي و دوره زندگي خود در هر مقامي كه هستيد، بسازيد.

به فكر خود اجازه دهيد آزاد و شناور باشد. لحظاتي را تصور كنيد كه هيچ محدوديتي نداريد. تصور كنيد كه شما همه علوم و تجربه لازم براي كار را داريد. تصور كنيد پول زياد و هر آنچه را ميخواهيد بدست خواهيد آورد. اگر در تصورات خود باور كنيد كه مي توانيد در دنياي واقعي آزادانه روياي خود را به حقيقت تبديل مي كنيد.

يك ليست خيالي بسازيد. در اين ليست هر آنچه را كه مي خواهيد زندگي شما در آينده باشد، اهداف و راههاي رسيدن به آن را بنويسيد.

اگر ازدواج كرده ايد اجازه دهيد همسر شما ليست خيالي را تكميل كند.

آينده اي براي خود بسازيد كه در آن سريعتر به تصاوير ساخته ذهن خود مي رسيد. اگر چه شما نمي توانيد با موانعي كه هست رو به رو شويد.

 

2ــ يك ديد 5 ساله بيافرينيد.

اهداف را بنويسيد و آنها را اولويت بندي كنيد.

براي تنظيم يك استراتژي كه شما را به اهداف مي رساند از پرسشهايي كه با «چگونه» شروع مي شود، استفاده كنيد.

استفاده منظم از كلمه چگونه مانند پله اي شتابدهنده از ذهن شما است كه موتور استعداد شخص شما را زنده مي كند. بهترين دستاورد از فكر كردن به آينده اين است كه چگونه مي توانيد هدفهاي آينده را در واقعيتهاي كنوني پياده كنيد. و شما نسبت به خود خوش بين تر و مثبت تر خواهيد شد. شما انرژي و اشتياق بيشتري را تجربه مي كنيد. با جرأت بيشتري ارتباط برقرار مي كنيد ارتباط بزرگتر و سودمندتر.

 

3ــ هر روز خود را تست كنيد.

هر بخش زندگي يك آزمايش است.انسان هميشه با فراز و نشيب زندگي و اتفاقات غير منتظره در حال امتحان است. راه و روشي كه نسبت به دنياي اطراف واكنش نشان مي دهيد. مانند امتحان دادن است. شايد بزرگترين امتحان سنجش توانايي براي فكر و گفتگو درباره آينده است و صرف بيشترين زمان درباره آنچه مي خواهيد انجام دهيد و جايي كه مي رويد. اين فكر بايستي نقطه مركزي افكارتان باشد.

 

4ــ درباره اهداف خود فكر كنيد.

مردم موفق بيشترين زمان خود را به تفكر درباره اهدافشان و اينكه چگونه مي توانند آنرا بدست آورند، صرف مي كنند. مردم ناموفق زمان زيادي را در مشكلات و انتقاد از زمان و ناليدن به بخت مي گذرانند.

جهت يابي درست براي آينده با ديد طولاني مدت امكانپذير است. گاه جهت يابي آنقدر دقيق است كه آشكارا آنرا لمس مي كنيد. مردم بي هدف مثل كساني اند كه مجازات آنها كار كردن است. آن هم براي مردمي كه به دنبال اهدافشان هستند.

كليد تنظيم كردن اهداف اين است كه آنها را بر روي كاغذ بياوريد. مردان و زنان موفق با يك خودكار در دستشان فكر مي كنند. و قبل از آنكه اهداف را با چشم ببينيد به آنها شكل مي دهيد . اهداف قابل لمس و بهم پيوسته و موضوعي براي كاربري مثبت و مشخص مي شود. نوشتن اهداف ذهن مثبت شما را فعال مي كند و به شما انرژي مي دهد همچنين توانايي هاي شما را بالقوه مي كند.

يكبار پروژه را كنترل و تمرين مي كنيد آنوقت قادر خواهيد بود تا گام برداريد و پيشرفت كنيد. طوري كه ممكن است در دو سال و حتي در ده سال گذشته چنين پيشرفتي نداشته باشيد.

 

7 گام براي تنظيم اهداف

تصميم بگيريد واقعاً در زندگي چه مي خواهيد بدست آوريد. اكثر مردم اين عمل ضروري را انجام نمي دهند.

آنچه مي خواهيد به طور واضح و مشخص بنويسيد. آنرا قابل اندازه گيري سازيد. هدفي را كه ننويسيد يك نقشه خيالي است و انرژي به دنبال آن وجود ندارد.

يك فرجه براي اهداف خود تنظيم كنيد. ذهن ناخودآگاه شما روي هدفهاي مشخص هر لحظه پيشرفت مي كند.

يك ليست از آنچه كه مي خواهيد بدست آوريد تهيه كنيد. به ليست خود هر چيزي از وظايف جديد و فعاليتهاي نو كه مي خواهيد اضافه كنيد ليست خود را تا هنگاميكه كامل شود نگه داريد.

ليست خود را در يك نقشه سازمان دهيد كه شما چه نياز داريد تا ابتدا انجام دهيد و چه چيزي بعداً تصميم بگيريدكه چه و چگونه بايد انجام دهيد، نقشه را اصلاح كنيد تا كامل شود.

با نقشه عمل كنيد. هر چيزي را انجام دهيد، نه هر چيز را، اما شروع كنيد. شگفت انگيز است كه چه تعدادي از مردم شكست مي خورند زيرا آنها بدوون نقشه كار كرده اند.

تصميم بگيريد هر روز چه كاري انجام دهيد كه شما را به هدف نزديكتر كند. اين نظم و ترتيب در عمل است كه شما را قادر مي سازد هر روز مقدار حركتتان را بهبود بخشيد. عمل روزانه انگيزه شما را افزايش مي دهد و به شما انرژي مي دهد. اين نيت، عمل روزانه، مي تواند در اطراف زندگي شما بچرخد. يكبار كه شما تصميم بگيريد و هدفهايتان را بنويسيد، در همه اوقات صبح، ظهر و شب به آنها فكر مي كنيد. و تنها سؤالي كه مي پرسيد اين است كه چگونه مي توانيد آنها را بدست آوريد.